Register | Login

"Bây giờ ông đã già rồi, sức không còn khỏe như thanh niên để lặn, để bơi cứu, vớt người bị nạn nữa. Ngoài ra, con cái sức khỏe dồi dào, thông minh chóng lớn thành công trong cuộc sống về sau. Chúc bạn thành công.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily Please fast submit url videoclips.org.ua social network.