Register | Login

Muốn truyền bá tiếng Pháp và văn hoá Pháp, nhằm củng cố nền thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam, nhà cầm quyền Pháp buộc phải dùng tiếng Việt làm phương tiện chuyển ngữ.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily Please fast submit url videoclips.org.ua social network.