Register | Login

Trong tuần, bạn được cấp trên giao phó trọng trách.
Tuy nhiên Song Tử là những người nông nổi, thiếu kiên nhẫn, thích sự mới lạ và thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily Please fast submit url videoclips.org.ua social network.